Вступ

Державний Заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

оголошує конкурс для проведення прийому до АСПІРАНТУРИ

 

На місця державного замовлення:

 З очною денною формою навчання (з відривом від виробництва) за спеціальностями:

222 Медицина –  12 місць

227 Фізична терапія, ерготерапія  – 1 місце

228 Педіатрія – 1 місце

 З очною вечірньою формою навчання (без відриву від виробництва) за спеціальностями:

222 Медицина –  11 місць

 На контрактних умовах:

 З очною денною (з відривом від виробництва), заочною (без відриву від виробництва) формами навчання за спеціальностями: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229  Громадське здоров’я  (в межах ліцензованого обсягу з урахуванням місць на навчання за державним замовленням).

 До аспірантури  приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах та які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з відповідної спеціальності згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та Таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. №1151, п.3.

 Прийом документів відбуватиметься з 15 серпня по 30 серпня 2018 року.

Особи, що вступають до аспірантури, подають до  ДЗ «ДМА» наступні документи:

-          заяву на ім’я ректора в паперовій формі через канцелярію; 

-          особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

-          автобіографію;

-          копію диплома спеціаліста (разом з додатком до нього) або магістра із зазначенням здобутої спеціальності;

-          копію сертифіката лікаря-спеціаліста;

-          копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

-          медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

-          рекомендацію на наукову роботу вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

-          сертифікат щодо підтвердження рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);                                                                                                                                              

-          копію паспорта;

-          копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-          копію трудової книжки (завірену печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює)

-          список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць і винаходів подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності та спеціалізації за підписом доктора наук (філософії),       на якого будуть покладені обов´язки наукового керівника в разі зарахування вступника;

-        2 фотокартки 3х4.

Паспорт, оригінали документів (диплом про вищу освіту з додатком, диплом магістра, сертифікати), пред’являються особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Документи приймаються тільки у повному комплекті.

 Адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімн. 81, 53, 54, наукова частина.

Контактній телефон: 31-22-57

 

Більш детально з правилами прийому до аспірантури ДЗ "ДМА" у 2018 році можна ознайомитись на сторінці приймальної комісії (Додаток 4 до Правил прийому 2018) або у прикріпленому наприкінці сторінки файлі.

Ċ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
11 трав. 2018 р., 06:23
Comments