Нормативно-правова база


Підготовка науково-педагогічних кадрів у ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” здійснюється згідно з нормативно-правовою базою:

9.  Постанова Кабінету Міністрів України №309 від 01.03.1999 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук, підготовка яких започаткована до набрання чинності Постанови КМУ №261. (Втрата чинності - 01.01.2019). ).

10. Постанова Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 «Про особливості запровадженняпереліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачіввищої освіти, затвердженого», зі змінами.

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 1050 від 28.12.2016 «Деякі питанні стипендіального забезпечення», зі змінами.

12. Постанова Кабінету Міністрів України №579 від 12.08.2015 р. «Положення пропорядок реалізації права на академічну мобільність».

13. Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 27.07.2016 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

14. Наказ Міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», зі змінами.

15. Наказ Міністерства освіти і науки України №736/902/758 від 23.07.2010 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами".

16. Наказ Міністерства освіти і науки України №1236 від 13.10 2016 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році».

17. Наказ Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

18. Наказ Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зі змінами.

19. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1112 від 17.10.2012 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зі змінами.

20. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. [Чинний від 2007-07-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. 

21.  ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц.  [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016.  – 17 с. 

22.  Статут Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».

23.  Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДЗ «Дніпропетровська медична академія  МОЗ України».

24.  Накази ректора, рішення Вченої ради, розпорядження проректора з наукової роботи.


ĉ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
14 лют. 2018 р., 07:03
ĉ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
14 лют. 2018 р., 07:04
Ċ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
2 квіт. 2020 р., 03:50
Ċ
Відділ Магістратури, аспірантури, та докторантури ДЗ "ДМА",
31 бер. 2020 р., 02:53