Освітньо - науковий процес

       Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ДЗ «ДМА» здійснюється в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формами навчання, а також поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в ДЗ «ДМА») та передбачає виконання відповідної освітньо-наукової  програми та навчального плану за певною спеціальністю, проведення власного наукового дослідження.
       Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального плану підготовки (індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи), який погоджується з науковим керівником та затверджується на засіданнях вчених рад факультетів протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури. Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури ДЗ «ДМА»
        Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним планом підготовки (індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи) прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.
        Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у ДЗ «ДМА» здійснюється в докторантурі за очною (денною) формою навчання та шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту. Наукова програма докторантури є основою для формування докторантом індивідуального плану наукової роботи.